نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم رفتاري
 23 دوره 
عنوان نشریه:  علوم رفتاري
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ابهر
مدیرمسئول:  دكتر ايرج ساعي ارسي
سردبیر:  دكتر قاسم قاضي
:تارگاه  http://www.behavsci.ir/
رایانامه:  aqjobs88@gmail.com
تلفن:  5226080 - 5272603 (0242)
نمابر:  5226988 (0242)
نشانی:  ابهر، كيلومتر 4 جاده ترانزيتي ابهر-خرمدره
کد ISSN:  2008-1324
نوع نشریه:  فصلنامه