نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو ماهنامه مطالعات اقتصاد بين الملل (International Economic Studies) (انگليسي)
 2 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات اقتصاد بين الملل (International Economic Studies) (انگليسي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی-انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه اصفهان
مدیرمسئول:  -
سردبیر:  سيد كميل طيبي
:تارگاه  http://ies.ui.ac.ir/
رایانامه:  JIEUI@UI.AC.IR
تلفن:  7932175 (0311)
نمابر:  7932177 (0311)
نشانی:  81746-اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه اصفهان، كدپستي: 73441
کد ISSN:  2008-9643
نوع نشریه:  دو ماهنامه