نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مهندسي برق مجلسي
 11 دوره 
عنوان نشریه:  مهندسي برق مجلسي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  برق و کامپیوتر
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهر مجلسي
مدیرمسئول:  -
سردبیر:  دكتر محسن عشوريان
:تارگاه  www.mjee.orghttp://www.mjee.org
رایانامه:  info@mjee.org
تلفن:  (داخلی 333) 5452290-0335
نمابر:  5452916 (0335)
نشانی:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهر مجلسي، مجلسي، اصفهان، ايران، كدپستي: 8631656451
کد ISSN:  2345-377X
نوع نشریه:  فصلنامه