نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه اكوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم كشاورزي)
 51 دوره 
عنوان نشریه:  اكوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم كشاورزي)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تبريز
مدیرمسئول:  دكتر محمدحسين كاظمي
سردبیر:  دكتر مهرداد يارنيا
:تارگاه  http://jcep.iaut.ac.ir/
رایانامه:  agrijournal@iaut.ac.ir
تلفن:  6374511 (0411)
نمابر:  6374511 (0411)
صندوق پستی:  51575/5114
نشانی:  تبريز، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تبريز، دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي، دفتر مجله
کد ISSN:  1735-9341
نوع نشریه:  فصلنامه