نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

ماهنامه مهندسي مكانيك مدرس
 121 دوره 
عنوان نشریه:  مهندسي مكانيك مدرس
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مکانیک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تربيت مدرس
مدیرمسئول:  دكتر غلامحسين لياقت
سردبیر:  محمدجواد ناطق
:تارگاه  https://mme.modares.ac.ir/index.php?sid=15&slc_lang=fa
رایانامه:  mme@modares.ac.ir
تلفن:  82883983 (021)
نمابر:  82883983 (021)
صندوق پستی:  14115-143
نشانی:  تهران، تقاطع بزرگراه شهيد چمران و آل احمد، دانشگاه تربيت مدرس
کد ISSN:  1027-5940
نوع نشریه:  ماهنامه