نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه هنرهاي نمايشي و موسيقي (هنرهاي زيبا)
 24 دوره 
عنوان نشریه:  هنرهاي نمايشي و موسيقي (هنرهاي زيبا)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  هنر
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  شاهين حيدري
سردبیر:  دكتر محمدباقر قهرماني
:تارگاه  https://jfadram.ut.ac.ir/
رایانامه:  FINEARTJ@UT.AC.IR
تلفن:  66415282 (021)
نمابر:  66415282 (021)
نشانی:  تهران، ميدان انقلاب، خيابان انقلاب، دانشگاه تهران، پرديس هنرهاي زيبا، دفتر نشريات
کد ISSN:  2228-6012
نوع نشریه:  فصلنامه