نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مهندسي منابع آب
 41 دوره 
عنوان نشریه:  مهندسي منابع آب
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آب و خاک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مرودشت
مدیرمسئول:  دكتر فردين بوستاني
سردبیر:  دكتر ناصر طالب بيدختي
:تارگاه  http://wej.miau.ac.ir/
رایانامه:  miauwrej@yahoo.com
تلفن:  3311138 (0728)
نمابر:  3311138 (0728)
صندوق پستی:  465
نشانی:  مرودشت، كيلومتر 3 جاده تخت جمشيد، دانشگاه آزاد اسلامي مرودشت، دفتر مجله مهندسي آب، كدپستي: 13119-73711
کد ISSN:  2008-6377
نوع نشریه:  فصلنامه