نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه رهيافتي نو در مديريت آموزشي
 42 دوره 
عنوان نشریه:  رهيافتي نو در مديريت آموزشي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مرودشت
مدیرمسئول:  دكتر عباداله احمدي
سردبیر:  دكتر محمدرضا بهرنگي
:تارگاه  http://jedu.miau.ac.ir/
رایانامه:  edu@miau.ac.ir
تلفن:  3338684 (0728)
نمابر:  3338684 (0728)
صندوق پستی:  465
نشانی:  مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامي
کد ISSN:  2008-6369
نوع نشریه:  فصلنامه