نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مهندسي عمران اميركبير (اميركبير)
 33 دوره 
عنوان نشریه:  مهندسي عمران اميركبير (اميركبير)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مکانیک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه صنعتي اميركبير
مدیرمسئول:  دكتر حسين حسيني تودشكي
سردبیر:  دكتر عليرضا رهايي
:تارگاه  https://ceej.aut.ac.ir/
رایانامه:  journal@aut.ac.ir
تلفن:  64542656 (021)
نمابر:  66491123 (021)
صندوق پستی:  15875-4413
نشانی:  تهران، خيابان حافظ، روبروي خيابان سميه، شماره 424، دانشگاه صنعتي اميركبير
کد ISSN:  2588-2988
نوع نشریه:  فصلنامه