نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه گياه پزشكي (مجله علمي كشاورزي)
 31 دوره 
عنوان نشریه:  گياه پزشكي (مجله علمي كشاورزي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  گیاه پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشکده کشاورزي
مدیرمسئول:  رضا فرخي نژاد
سردبیر:  پرويز شيشه بر
:تارگاه  http://plantprotection.scu.ac.ir/
رایانامه:  plantprotection@scu.ac.ir
تلفن:  (داخلي 3032) 33333785-061
نمابر:  33333785 (061)
نشانی:  اهواز، دانشگاه شهيد چمران، دانشكده كشاورزي، دفتر نشريه
کد ISSN:  0254-3648
نوع نشریه:  دو فصلنامه