نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي
 76 دوره 
عنوان نشریه:  دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زمین شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان (اصفهان)
مدیرمسئول:  دكتر احمد علي فروغي ابري
سردبیر:  دكتر ابوالقاسم نوري
:تارگاه  https://jsr-p.isfahan.iau.ir/
رایانامه:  ravanshenasi_kh92@yahoo.com
تلفن:  داخلی 92440 - 5354001 (0311)
نمابر:  5354060 (0311)
صندوق پستی:  81595-158
نشانی:  اصفهان، خيابان جي شرقي، بلوار ارغوانيه، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان (اصفهان)
کد ISSN:  1563-3314
نوع نشریه:  فصلنامه