نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه فن آوريهاي نوين در توسعه آبزي پروري (شيلات)
 45 دوره 
عنوان نشریه:  فن آوريهاي نوين در توسعه آبزي پروري (شيلات)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  شیلات
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد آزادشهر
مدیرمسئول:  دكتر رسول قرباني
سردبیر:  دكتر افشين قليچي
:تارگاه  http://jours.iauaz.ac.ir
رایانامه:  j.shilat@yahoo.com
تلفن:  6734601 (0174)
نمابر:  6734601 (0174)
صندوق پستی:  30
نشانی:  آزادشهر، خيابان شهيد رجايي، دانشگاه آزاد اسلامي
کد ISSN:  2008-2600
نوع نشریه:  فصلنامه