نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش های علوم و فناوري چوب و جنگل
 46 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش های علوم و فناوري چوب و جنگل
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جنگلداری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
مدیرمسئول:  محمدهادی معیری
سردبیر:  شعبان شتایی
:تارگاه  jwsc.gau.ac.irhttp://jwsc.gau.ac.ir
رایانامه:  jwfst@gau.ac.ir
تلفن:  32430522 (0171)
نمابر:  2220640 (0171)
صندوق پستی:  336
نشانی:  گرگان، خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، حوزه معاونت پژوهشي و فناوري، دفتر مجله، كد پستي: 15739-49138
کد ISSN:  2322-2077
نوع نشریه:  فصلنامه