برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي)
 11 دوره
عنوان نشریه:  پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آب و خاک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
مدیرمسئول:  رييس دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
سردبیر:  فرهاد خرمالي
:تارگاه  http://jwsc.gau.ac.ir/
تلفن:  2220320-1 (0171)
نمابر:  2220640 (0171)
صندوق پستی:  336
نشانی:  گرگان، خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، حوزه معاونت پژوهشي و فناوري، دفتر مجله، كدپستي: 15739-49138
کد ISSN:  2322-2077
نوع نشریه:  فصلنامه