نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي حسابداري مالي
 44 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي حسابداري مالي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  حسابداری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه اصفهان
مدیرمسئول:  ناصر ايزدي نيا
سردبیر:  ناصر ايزدي نيا
:تارگاه  http://far.ui.ac.ir/
رایانامه:  far@res.ui.ac.ir
تلفن:  37934164 (031)
نمابر:  37932177(031)
نشانی:  اصفهان، دانشگاه اصفهان، سازمان مركزي، معاونت تحقيقات و فناوري، طبقه دوم، اداره چاپ، اتشارات و مجلات، دفتر مجله پژوهش هاي حسابداري مالي، كد پستي: 73441-81746
کد ISSN:  2008-7691
نوع نشریه:  دو فصلنامه