نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه هويت شهر
 49 دوره 
عنوان نشریه:  هويت شهر
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  معماری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
مدیرمسئول:  دكتر حميد ماجدي
سردبیر:  دكتر فرح حبيب
:تارگاه  http://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/
رایانامه:  hoviatshahr@gmail.com
تلفن:  09100215385
نشانی:  تهران، پونك، حصارك، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشكده هنر و معماري
کد ISSN:  1735-9562
نوع نشریه:  فصلنامه