نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران)
 43 دوره 
عنوان نشریه:  مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پرديس كشاورزي و منابع طبيعي ايران
مدیرمسئول:  محمدرضا فتاحي مقدم
سردبیر:  عليرضا عباسي
:تارگاه  https://ijfcs.ut.ac.ir/
تلفن:  32221482 (026)
نمابر:  32221482 (026)
صندوق پستی:  4111
نشانی:  كرج، خيابان دانشكده پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دفتر مجله، كد پستي: 77871-31587
کد ISSN:  2008-4811
نوع نشریه:  فصلنامه