نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم و مهندسي جداسازي
 14 دوره 
عنوان نشریه:  علوم و مهندسي جداسازي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مواد و متالوژی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن مهندسي شيمي ايران-دانشگاه شهيد باهنر كرمان
مدیرمسئول:  دكتر محمد رنجبر
سردبیر:  دكتر ابراهيم نوروزيان
:تارگاه  https://jsse.uk.ac.ir/
رایانامه:  Jsse@uk.ac.ir
تلفن:  32133818(034)
نمابر:  3220064 (034)
صندوق پستی:  76169133
نشانی:  كرمان، دانشگاه شهيد باهنر سازمان مركزي معاونت پژوهش و فناوري، كد پستي: 7616914111
کد ISSN:  2008-3963
نوع نشریه:  فصلنامه