نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو ماهنامه پياورد سلامت
 65 دوره 
عنوان نشریه:  پياورد سلامت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پیراپزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران
مدیرمسئول:  دكتر رضا صفدري
سردبیر:  دكتر ناهيد عين الهي
:تارگاه  payavard.tums.ac.irhttp://payavard.tums.ac.ir
رایانامه:  salamat@tums.ac.ir
تلفن:  66954233 (021)
نمابر:  66954233 (021)
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، خيابان قدس، کوچه شهيد شفيعي، پلاک 19، دانشکده پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران، کدپستي: 1417844513
کد ISSN:  1735-8132
نوع نشریه:  دو ماهنامه