نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه هنرهاي تجسمي (هنرهاي زيبا)
 30 دوره 
عنوان نشریه:  هنرهاي تجسمي (هنرهاي زيبا)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  هنر
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  شاهين حيدري
سردبیر:  دكتر يعقوب آژند
:تارگاه  https://jfava.ut.ac.ir/
رایانامه:  fineartj@ut.ac.ir
تلفن:  66415282 (021)
نمابر:  66415282 (021)
نشانی:  تهران، ميدان انقلاب، خيابان انقلاب، دانشگاه تهران، پرديس هنرهاي زيبا، دفتر نشريات
کد ISSN:  2228-6039
نوع نشریه:  فصلنامه