نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران)
 29 دوره 
عنوان نشریه:  مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  سيد هادي رضوي
سردبیر:  اسداله اكرم
:تارگاه  https://ijbse.ut.ac.ir/
رایانامه:  ijbse@ut.ac.ir
تلفن:  32822642 (026)
نمابر:  32822642 (026)
صندوق پستی:  4111
نشانی:  كرج، خيابان دانشكده پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دفتر مجلات تخصصي علوم كشاورزي ايران، كدپستي: 77871-31587
کد ISSN:  2008-4803
نوع نشریه:  فصلنامه