نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي)
 36 دوره 
عنوان نشریه:  علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  باغبانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد
مدیرمسئول:  رضا ولي زاده
سردبیر:  دكتر علي تهراني فر
:تارگاه  https://jm.um.ac.ir/index.php/jhorts
رایانامه:  iswa3@um.ac.ir
تلفن:  38763846 (051)
نمابر:  38787430 (051)
صندوق پستی:  91775-1163
نشانی:  مشهد، دانشكده كشاورزي، دانشگاه فردوسي
کد ISSN:  2008-4730
نوع نشریه:  فصلنامه