نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه حقوقي دادگستري
 47 دوره 
عنوان نشریه:  حقوقي دادگستري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  قوه قضاييه
مدیرمسئول:  عليرضا اميني
سردبیر:  محمدحسن صادقي مقدم
:تارگاه  www.jlj.irhttp://www.jlj.ir
رایانامه:  law.journal1316@gmail.com
تلفن:  22091869 (021)
نمابر:  22091869 (021)
صندوق پستی:  11155/3515
کد ISSN:  1735-4358
نوع نشریه:  فصلنامه