نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي پارس (دانشگاه علوم پزشكي جهرم)
 46 دوره 
عنوان نشریه:  مجله دانشگاه علوم پزشكي پارس (دانشگاه علوم پزشكي جهرم)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی و سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي جهرم
مدیرمسئول:  دكتر كرامت اله رحمانيان
سردبیر:  دكتر كرامت اله رحمانيان
:تارگاه  http://jmj.jums.ac.ir/fa
رایانامه:  jums@jums.ac.ir
تلفن:  54336087 (071)
نمابر:  54336087 (071)
صندوق پستی:  74148-46199
نشانی:  جهرم، خيابان شهيد مطهري، دانشكده علوم پزشكي، دفتر مجله علمي
کد ISSN:  2008-7993
نوع نشریه:  فصلنامه