نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مهندسي عمران شريف (شريف ويژه مهندسي عمران)
 60 دوره 
عنوان نشریه:  مهندسي عمران شريف (شريف ويژه مهندسي عمران)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  عمران
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه صنعتي شريف
مدیرمسئول:  دکتر علي اکبر صالحي
سردبیر:  دکتر ابوالحسن وفائي - دكتر سيد تقي اخوان نياكي
:تارگاه  http://sjce.journals.sharif.edu/
رایانامه:  pajouhesh@sharif.edu
تلفن:  (داخلي 1)66164093 (021)
نمابر:  66012983 (021)
صندوق پستی:  11365-8639
نشانی:  تهران، دفتر فصلنامه علمي و پژوهشي شريف
کد ISSN:  1028-7167
نوع نشریه:  فصلنامه