نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي)
 52 دوره 
عنوان نشریه:  اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد کشاورزی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن علمي اقتصاد كشاورزي ايران
مدیرمسئول:  دكتر سيد صفدر حسيني
سردبیر:  دكتر سعيد يزداني
:تارگاه  http://www.iranianjae.ir/
رایانامه:  iaes.journal@gmail.com
تلفن:  3222767 (026)
نمابر:  32247783 (026)
صندوق پستی:  77871-31585
نشانی:  كرج، پرديس كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه تهران، دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي، گروه اقتصاد كشاورزي، انجمن اقتصاد و كشاورزي ايران
کد ISSN:  2008-5524
نوع نشریه:  فصلنامه