نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي ادب عرفاني (گوهر گويا)
 42 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي ادب عرفاني (گوهر گويا)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران
مدیرمسئول:  دكتر مهدي محقق
سردبیر:  دكترسيدعلي اصغر ميرباقري فرد
:تارگاه  http://jpll.ui.ac.ir/
رایانامه:  gawhar@litr.ui.ac.ir
تلفن:  37934255 (031)
نمابر:  7933151 (031)
نشانی:  اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني، كد پستي: 81744
کد ISSN:  2008-3130
نوع نشریه:  فصلنامه