نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه ديدگاه
 28 دوره 
عنوان نشریه:  ديدگاه
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  مهندسی دریا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مركز بررسي ها و مطالعات راهبردي سازمان بنادر و دريانوردي
:تارگاه  https://iran.ahk.de/fa/mediathek/publikationen
رایانامه:  researchcenter@pmo.ir
تلفن:  84932133 (021)
نمابر:  84932137 (021)
نشانی:  تهران، ميدان ونك، بزرگراه شهيد حقاني بعد از چهارراه جهان كودك، انتهاي خيابان دكتر شهيدي، ساختمان مركزي سازمان بنادر و دريانوردي، طبقه نهم
نوع نشریه:  فصلنامه