نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو ماهنامه مجله سيستم هاي فازي ايران
 41 دوره 
عنوان نشریه:  مجله سيستم هاي فازي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ریاضی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه سيستان و بلوچستان
مدیرمسئول:  پروفسور رجبعلي برزويي
سردبیر:  پروفسور محمدمهدي زاهدي
:تارگاه  http://ijfs.usb.ac.ir
رایانامه:  IJFS@USB.AC.IR
تلفن:  33431060 (054)
نمابر:  33431060 (054)
صندوق پستی:  98135-987
نشانی:  دانشگاه سيستان و بلوچستان، زاهدان، ايران
کد ISSN:  1735-0654
نوع نشریه:  دو ماهنامه