نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تحقيقات جنگل و صنوبر ايران
 82 دوره 
عنوان نشریه:  تحقيقات جنگل و صنوبر ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جنگلداری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع
مدیرمسئول:  دكتر عادل جليلي
سردبیر:  خسرو ثاقب طالبي
:تارگاه  https://ijfpr.areeo.ac.ir/
رایانامه:  ijfpr@rifr-ac.ir
تلفن:  44787282-5 (021)
نمابر:  44787216 (021)
صندوق پستی:  13185-116
نشانی:  تهران، کيلومتر 5 آزاد راه تهران-کرج، خروجي پيکان شهر، انتهاي 20 متري دوم، بلوار موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع، فصلنامه علمي-پژوهشي تحقيقات جنگلها و صنوبر ايران، كدپستي: 1496813111
کد ISSN:  1735-0883
نوع نشریه:  فصلنامه