نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران
 31 دوره 
عنوان نشریه:  علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم ترویج
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن علوم ترویج و آموزش کشاورزي ايران
مدیرمسئول:  دکتر سید محمود حسینی
سردبیر:  دكتر داريوش حياتي
:تارگاه  http://www.iaeej.ir/
رایانامه:  iaeej@shirazu.ac.ir
تلفن:  36138499 (071)
نمابر:  2286072 (071)
نشانی:  شيراز، دانشگاه شيراز، دانشكده كشاورزي، دفتر مجله، كدپستي: 7144165186
کد ISSN:  2008-1758
نوع نشریه:  دو فصلنامه