نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه دانش انتظامي
 62 دوره 
عنوان نشریه:  دانش انتظامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم انتظامي
مدیرمسئول:  دكتر فريبا شايگان
سردبیر:  دكتر حسين آقايي نيا
:تارگاه  http://pok.jrl.police.ir/
رایانامه:  danesh.journal@gmail.com
تلفن:  66477976-48931294 (021)
نشانی:  تهران، انتهاي اتوبان شهيد همت غربي، بعد از پل رودخانه كن، دانشگاه علوم انتظامي، معاونت پژوهشي
کد ISSN:  1735-9252
نوع نشریه:  فصلنامه