نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مطالعات تربيتي و روان شناسي
 23 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات تربيتي و روان شناسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مدیرمسئول:  دكتر بختيار شعباني وركي
سردبیر:  دکتر بختيار شعباني وركي
:تارگاه  https://jeps.usb.ac.ir/
رایانامه:  jsep@um.ac.ir
تلفن:  8803600 (0511)
نمابر:  8783012 (0511)
صندوق پستی:  1518
نشانی:  مشهد، ميدان پارك ملت، پرديس دانشگاه فردوسي، دانشکده علوم تربيتي و روان شناختي، کدپستي: 9177948991
کد ISSN:  2251-6360
نوع نشریه:  دو فصلنامه