نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله دامپزشکي ايران (دانشگاه شهيد چمران اهواز)
 67 دوره 
عنوان نشریه:  مجله دامپزشکي ايران (دانشگاه شهيد چمران اهواز)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  دامپزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شهيد چمران اهواز
مدیرمسئول:  دکتر منصور مياحي
سردبیر:  محمد راضي جلالي
:تارگاه  http://www.ivj.ir/
رایانامه:  ivj@scu.ac.ir
تلفن:  33336312 (061)
نمابر:  33336312 (061)
صندوق پستی:  145
نشانی:  اهواز، دانشگاه شهيد چمران، دانشکده دامپزشکي، کدپستي: 61355
کد ISSN:  1022-646-x
نوع نشریه:  فصلنامه