نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند
 77 دوره 
عنوان نشریه:  مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی و سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني بيرجند
مدیرمسئول:  دکتر محمود شكيبي
سردبیر:  دکتر مهدي بلالي مود
:تارگاه  http://journal.bums.ac.ir/
رایانامه:  info.journal@bums.ac.ir
تلفن:  32440488 (056)
نمابر:  4440488 (056)
صندوق پستی:  379-97175
نشانی:  بيرجند، خيابان آيت غفاري، دانشگاه علوم پزشکي بيرجند
کد ISSN:  1607-2197
نوع نشریه:  فصلنامه