نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مجله حقوقي
 16 دوره 
عنوان نشریه:  مجله حقوقي
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مرکز امور حقوقي بين المللي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهورِي
مدیرمسئول:  عباس علي رحيمي اصفهاني
سردبیر:  دکتر عباس علي کدخدايي
:تارگاه  http://daadafarin.ui.ac.ir/
رایانامه:  Cilamag@govir.ir
تلفن:  88825071-5 (021)
نمابر:  88829592 (021)
نشانی:  تهران، خيابان آيت اله طالقاني، نبش خيابان سيد عباس موسوي (فرصت شمالي) شماره 140، کد پستي: 36834-15836
کد ISSN:  1024-0799
نوع نشریه:  دو فصلنامه