نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مديريت شهري
 52 دوره 
عنوان نشریه:  مديريت شهري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  سازمان شهرداري ها و دهياريهاي كشور
مدیرمسئول:  مهندس هوشنگ خندان دل
سردبیر:  دكتر محمدرضا بمانيان
:تارگاه  http://ijurm.imo.org.ir/
رایانامه:  jmodiriyatshahri@gmail.com
تلفن:  63902083 (021)
نمابر:  88977912 (021)
نشانی:  تهران، ميدان وليعصر (عج)، بلوار كشاورز، ابتداي خيابان نادري، پلاك 17، دفتر فصلنامه مديريت شهري، كدپستي: 1416633661
کد ISSN:  1607-2227
نوع نشریه:  دو فصلنامه