نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله تحقيقات حقوقي
 37 دوره 
عنوان نشریه:  مجله تحقيقات حقوقي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شهيد بهشتي
مدیرمسئول:  دكتر گودرز افتخار جهرمي
سردبیر:  دكتر اميني
:تارگاه  http://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/
رایانامه:  sa_najjar@yahoo.com
تلفن:  29903040, 29903043 (021)
نمابر:  22431761 (021)
نشانی:  تهران، بزرگراه شهيد چمران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده حقوق، معاونت پژوهشي، دفتر مجله تحقيقات حقوقي
کد ISSN:  0772-1024
نوع نشریه:  فصلنامه