نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه قبسات
 47 دوره 
عنوان نشریه:  قبسات
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
مدیرمسئول:  علي اكبر رشاد
سردبیر:  محمد محمدرضايي
:تارگاه  http://qabasat.iict.ac.ir/
رایانامه:  qabasat@iict.ac.ir
تلفن:  88734863-4 (021)
نمابر:  88764792 (021)
صندوق پستی:  13145-444
نشانی:  تهران، خيابان شهيد بهشتي، خيابان احمد قصير، خيابان پژوهشگاه شماره 2
کد ISSN:  1029-4538
نوع نشریه:  دو فصلنامه