نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش ديني
 27 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش ديني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم قرآن و حدیث
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دکتر عباس همامي
مدیرمسئول:  دکتر عباس همامي
سردبیر:  دکتر مجيد معارف
:تارگاه  pdmag.irhttp://pdmag.ir
رایانامه:  pd@saqh.ir
تلفن:  44472310 (021)
نمابر:  44472310 (021)
صندوق پستی:  17115-333
نشانی:  تهران
کد ISSN:  1735-2770
نوع نشریه:  فصلنامه