نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله تحقيقات دامپزشكي ايران (دانشگاه شيراز)
 28 دوره 
عنوان نشریه:  مجله تحقيقات دامپزشكي ايران (دانشگاه شيراز)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  دامپزشکی
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
نمایه بین المللی:  SCOPUS
صاحب امتیاز:  دانشگاه شيراز
مدیرمسئول:  دكتر س.ر. قاضي
سردبیر:  دكتر ا. ميمندي پاريزي
:تارگاه  http://ijvr.shirazu.ac.ir/
رایانامه:  IJVR@SHIRAZU.AC.IR
تلفن:  2286992 (0711)
نمابر:  2286993 (0711)
صندوق پستی:  1731
نشانی:  شيراز، خيابان زند، ساختمان شماره 1 ، مديريت دانشگاه شيراز
کد ISSN:  1728-1997
نوع نشریه:  فصلنامه