نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله علوم و فنون باغباني ايران
 45 دوره 
عنوان نشریه:  مجله علوم و فنون باغباني ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  باغبانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن علوم باغباني ايران
مدیرمسئول:  دكتر مرتضي خوشخوي
سردبیر:  دكتر مرتضي خوشخوي
:تارگاه  http://journal.irshs.ir/index.php?sid=1&slc_lang=fa
رایانامه:  jhortsci@irshs.ir
تلفن:  2287103 (0711)
نمابر:  2287103 (0711)
نشانی:  شيراز ، دانشگاه شيراز، دانشکده کشاورزي، دفتر مجله، کد پستي : 71444
کد ISSN:  1680-7154
نوع نشریه:  فصلنامه