نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان
 73 دوره 
عنوان نشریه:  مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی و سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي گلستان
مدیرمسئول:  دكتر شهريار سمناني
سردبیر:  دكتر محمد جعفر گلعلي پور
:تارگاه  http://goums.ac.ir/journal/
رایانامه:  gorganmedjour@goums.ac.ir
تلفن:  32455165 (017)
نمابر:  4425165 (017)
نشانی:  گرگان، كيلومتر 2 جاده گرگان به ساري، مجموعه آموزش عالي (شادروان فلسفي) دانشگاه علوم پزشكي گلستان، معاونت تحقيقات و فناوري، طبقه دوم، طبقه دوم، دفتر مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، كدپستي: 4934174515
کد ISSN:  1562-4765
نوع نشریه:  فصلنامه