نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله علوم انساني
 42 دوره 
عنوان نشریه:  مجله علوم انساني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم انسانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تربيت مدرس
مدیرمسئول:  دكتر صادق آيينه وند
سردبیر:  دكتر محمود مهرمحمدي
:تارگاه  https://eijh.modares.ac.ir/
رایانامه:  HUMANITIESjournal@Modarres.ac.ir
تلفن:  88007880 (021)
نمابر:  88028236 (021)
صندوق پستی:  14115-139
نشانی:  تهران، خيابان جلال آل احمد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انساني
نوع نشریه:  فصلنامه