نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه دانش و توسعه
 25 دوره 
عنوان نشریه:  دانش و توسعه
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مدیرمسئول:  دكتر محمدحسين مهدوي عادلي
سردبیر:  دكتر محمود هوشمند
رایانامه:  danesh24@um.ac.ir
تلفن:  8813090 (0511)
نمابر:  8829584 (0511)
صندوق پستی:  91735/1357
نشانی:  مشهد، کد پستي: 9177948951
کد ISSN:  2008-1456
نوع نشریه:  فصلنامه