نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد
 82 دوره 
عنوان نشریه:  مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  دندانپزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
مدیرمسئول:  دکتر محمد حسن ضرابي
سردبیر:  سعيد مرادي
:تارگاه  http://jmds.mums.ac.ir/
رایانامه:  J.M.Dental.S@mums.ac.ir
تلفن:  38832301 (051)
نمابر:  38825500 (051)
صندوق پستی:  984
نشانی:  مشهد، دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، دفتر مجله، کد پستي : 91735
کد ISSN:  1560-9286
نوع نشریه:  فصلنامه