نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه)
 119 دوره 
عنوان نشریه:  مجله مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي اروميه
مدیرمسئول:  دكتر عيسي عبدي راد
سردبیر:  دكتر عيسي عبدي راد
:تارگاه  https://umj.umsu.ac.ir/
رایانامه:  research@umsu.ac.ir
تلفن:  32240641 (044)
نمابر:  32240641 (044)
صندوق پستی:  57147-1138
نشانی:  اروميه،خيابان رسالت، نرسيده به خيابان جهاد، جنب اورژانس، دانشگاه علوم پزشكي، کد پستی: 57147
کد ISSN:  3727-1027
نوع نشریه:  فصلنامه