نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
 139 دوره 
عنوان نشریه:  مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی و سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشکي مشهد
مدیرمسئول:  دکتر عبدالله بهرامي
سردبیر:  دكتر غلامحسين كاظم زاده
:تارگاه  http://mjms.mums.ac.ir/
رایانامه:  mjms@mums.ac.ir
تلفن:  8439490 - 8412081 (0511)
نمابر:  8439490 (0511)
صندوق پستی:  445
نشانی:  مشهد، خيابان دانشگاه، سازمان مرکزي دانشگاه علوم پزشکي مشهد كدپستي 9138813944
کد ISSN:  1735-4013
نوع نشریه:  فصلنامه