نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران
 40 دوره 
عنوان نشریه:  مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  گوش، گلو، بینی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشکي مشهد
مدیرمسئول:  دکتر يحيي نوروز بيگي
سردبیر:  دکتر نعمت اله مختاري امير مجدي
:تارگاه  http://ijorl.mums.ac.ir/
رایانامه:  IJO@mums.ac.ir
تلفن:  8012606 (0511)
نمابر:  8451128 (0511)
نشانی:  مشهد، بيمارستان قائم (عج)، گروه گوش،گلو و بيني
کد ISSN:  2251-7251
نوع نشریه:  فصلنامه