نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه بيماريهاي گياهي
 98 دوره 
عنوان نشریه:  بيماريهاي گياهي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زیست شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
نمایه بین المللی:  ISI
صاحب امتیاز:  انجمن بيماري شناسي گياهي ايران
مدیرمسئول:  دكتر جعفر ارشاد
سردبیر:  ضياءالدين بني هاشمي
:تارگاه  http://www.ijpp.ir/
رایانامه:  info@ips.ir
تلفن:  22174060 (021)
نمابر:  22174060 (021)
صندوق پستی:  19395-1454
نشانی:  تهران، انجمن بيماري شناسي ايران، موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور
کد ISSN:  2774-0006
نوع نشریه:  فصلنامه